CGK Katwijk

Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Meditatie

Jezus Christus het enige fundament

‘’Want niemand kan een ander fundament leggen, leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Christus Jezus ‘’

1 Korinthe 3-11

Naar het ons voorkomt, is er in het leven van de mens geen zaak zo gewichtig en zo vol van heilige ernst, dan de grond, waarop de sterveling zijn huis bouwt voor de eeuwigheid. Immers sterven kunnen we maar eenmaal, en als dan aan het einde van onze levensreis blijkt, dat ons huis der hope op een wankelbare grond of op een zandgrond gebouwd is, hoe vreselijk toch! Ach, wat is het te betreuren, dat de mens in zijn onkunde en vervreemding van God zich weinig of niet om deze zaak bekommert. U kunt maatschappelijk van alles wederopbouwen, maar de ziel van de mens is zij eenmaal verworpen, blijft verloren voor eeuwig. Paulus schrijft in ons hoofdstuk aan de gemeente te Korinthe, de liefde van Christus dringt hem, om degene met wie hij een is in het geloof, dringend te vermanen. O wat beweegt hem. Paulus vertoeft in Efeze, daar ontvangt hij bezoek van vrienden uit Korinthe. Wanneer hij nu informeert naar de welstand van de gemeente, dan vervult zorg zijn hart, de partijschap viert hoogtij, met het gevolg dat het lichaam van Christus verscheurd wordt. Zeker wat het wezen aangaat, blijft de eenheid van Gods volk wel bestendig in Christus Jezus, doch naar buiten toe is die eenheid ver te zoeken. Zo was het ook te Korinthe. Het was daar precies als in onze dagen, een ieder heeft zijn kerkje, zeg vertel eens waar kerkt u tegenwoordig ? Wel, ik ga bij dominee… A , wat zegt u? Dat valt mij tegen zeg, nee hoor ik ga liever bij dominee … B. Zo was het ook in Korinthe, de één zei Paulus is mijn man met zijn strenge dogmatiek, de ander zei je moet Apollos eens horen, dat is pas een redenaar, weer een ander zei, ik houd mij maar bij Cefas. En weer anderen die afkerig waren van mensen namen hadden Christus tot een partij naam verkoren. Ge begrijpt, Paulus moest wel geen apostel van Jezus Christus zijn, indien hij over deze treurige verdeeldheid zou zwijgen. Wat Paulus wil is de eenheid, gelijk Christus in Zijn Hogepriesterlijk gebed Joh. 17:20-22 heeft neergelegd. Door de Heilige Geest gedreven, zal hij die vleselijke, die jonge kinderen in Christus eens onderwijzen. Geliefden vrienden; wie is Paulus, wie is Apollos? Zijn zij heren van Gods wijngaard, of zijn zij slechts tuinknechten? Wie zijn door de genade van Jezus Christus arbeiders op de akker van de Heere? Gelooft u nu tot zaligheid in Paulus Apollos of Cefas, dan komt u zeker bedrogen uit, ‘’Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God is het die de wasdom geeft’’. Zie dus van ons af, maar zie op God! Hij geeft alles, wat u een zekere hoop voor de eeuwigheid geven kan. Niet dat u een aanhanger van Paulus Apollos of Cefas bent maakt u zalig; maar de wetenschap dat u weten mag op goede gronden het eigendom van Christus te zijn, gekocht met Zijn dierbaar bloed, verlost uit satans macht, verzoend met God te zijn, zie dat is uw enige troost in leven en sterven. Jezus Christus is het enige Fundament van God in Sion gelegd tot zaligheid. Direct na de val heeft God dit fundament gelegd tot zaligheid voor verloren zondaren. En in de loop der eeuwen, zelfs tot aan het einde der wereld, zal God de Vader zijn Zoon verheerlijken als de enige Weg, de enige Naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Ik kan mij goed indenken dat velen Hem de rug toekeren en voortaan bij Paulus niet meer kerken. Waarom zou ons fundament ook niet goed zijn? Wie geeft hem het recht onze hoop en ons geloof voor onhoudbaar te verklaren? Dat doet God zelf. Het fundament, dat Paulus predikte, was door God zelf gelegd. Al het andere kan God niet behagen, niet bevredigen. Het is dan slechts mensenwerk. God wordt alleen in Zijn eigen werk verheerlijkt. De Eeuwige heeft Zichzelf gegeven in Christus Jezus. Buiten Christus is er van verzoening met God geen sprake. Ach, wat is het te betreuren, dat men uit onkunde Christus als enig Fundament verwerpt. Wat heeft de mens er al niet voor in de plaats gesteld. Dat geschiedt juist in de tijd waarin wij leven. Christus belijders zijn er in overvloed, maar Christus belevers in de ware zin des Woords bitter weinig. Kijk maar eens rond! Een tikje godsdienst, nu ja dat kan de wereld nog wel verdragen. Ook bij het wereldsgezinde godsdienstig publiek zingt men: Neem de wereld geef mij Jezus. Helaas! Men beseft niet de inhoud van hetgeen men zingt. Want als het er op aankomt die wereld met al zijn vermaak om Jezus wil te verloochenen, nee, dat gaat immers niet en dat wil men niet. Men wil twee heren dienen, hetgeen door Christus Zelf veroordeeld is [ Matth. 6:24 ]: Niemand kan twee heren dienen; of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, u kunt niet God dienen en de mammon. Godsdienst en werelddienst gaan echt niet samen dat is als leven en dood. Jezus Christus het enige Fundament. Hoe staat het daarmee op godsdienstig en kerkelijk terrein? De een heeft zijn kerk, de ander zijn eigenwillige godsdienst waarop hij bouwt voor de eeuwigheid. Ach weet u wat onze Catechismus er van zegt in zondag 11 vraag en antwoord 30? Lees maar eens: Geloven dan die ook aan de enige Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid elders zoeken? Nee zij; maar zij verloochenen met de daad de Enige Heiland Jezus, ofschoon zij met de mond in Hem roemen; want van tweeën een: of Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn, of die deze Zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben, dat tot hun zaligheid van node is. Laat ons onszelf beproeven: wat is uw en ons fundament voor de allesbeslissende eeuwigheid? Waarom dan toch steunen op bevindingen en beloften? Beloften zijn immers de Belover nog niet, neen niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen door God zelf gelegd is hetwelk is Christus Jezus.

Ds. J.A. Riekel